AKRO Consult

Wat kunnen gemeenten zelf doen om bouwen van woningen te versnellen?

De wens van overheden om transparant en doelmatig te zijn, is begrijpelijk, maar leidt bij complexe gebiedsontwikkelingen niet altijd tot een optimaal resultaat. Met de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 kunnen gemeenten publieke en private belangen en investeringen beter op elkaar afstemmen, de woningopgave versnellen en publiek-private samenwerking efficiënter inrichten.

De groeiende vraag naar woningen in Nederland heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid van de woningmarkt. Veel gemeenten nemen maatregelen die de betaalbaarheid en toegankelijkheid moeten garanderen en beïnvloeden zo de marktwerking. Toch lopen ze het risico een averechts effect te sorteren. De haalbaarheid van complexe projecten komt soms onder druk te staan en de interesse van marktpartijen in deze overspannen markt neemt af. Tegelijkertijd wordt de maatschappij geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen. Binnenstedelijke ontwikkelingen moeten voorzien in betaalbaar, duurzaam, klimaatadaptief, circulair en gezond wonen en werken. Gevolg: steeds vaker mislukken aanbestedingen of leggen marktpartijen na gunning het werk stil, in afwachting van betere tijden.
Ondanks deze verschijnselen blijft de overheid krampachtig vasthouden aan bestaande en vertrouwde werkwijzen. De wens om transparant en doelmatig te zijn in overheidshandelen is begrijpelijk, maar leidt zeker bij complexe gebiedsontwikkelingen niet altijd tot een optimaal resultaat. Aanbestedingen bij steeds complexere projecten werken contraproductief en inflexibele procedures bieden te weinig ruimte om gezamenlijk na te gaan hoe nieuwe opgaven en uitdagingen, die zich gedurende de gebiedsontwikkeling voordoen, kunnen worden aangevlogen.
Gemeenten lijken nauwelijks door te hebben dat ze ook op andere manieren tot samenwerking kunnen komen die past binnen de regelgeving, maar vooral tot een beter resultaat kan leiden, zo blijkt uit de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 die begin september van de pers is gerold. Deze beschrijft samenwerkingsconstructies die wel de mogelijkheid geven om gaandeweg de publieke en private belangen en investeringen op elkaar af te stemmen, de woningopgave te versnellen, in de geest van de omgevingswet de wensen uit de omgeving beter in te bedden en publiek-private samenwerking efficiënter in te richten.

Nieuwe instrumenten
De reiswijzer, die door Akro Consult en hoogleraar bouwrecht Arjan Bregman (RUG) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Neprom, VNG en Bouwend Nederland is geschreven, laat de overheden, projectontwikkelaars, bouwers, beleggers en woningcorporaties zien welke strategische keuzes in de gebiedsontwikkeling gemaakt kunnen worden en hoe die met elkaar samenhangen in het planproces. Door de vele voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoe een en ander in de praktijk werkt. Met dit inzicht kan de ruimte worden verkend om de samenwerking, juridisch haalbaar en passend binnen de regelgeving, op een andere wijze te organiseren. De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling biedt hiervoor ook nieuwe instrumenten zoals de partnerselectie om op een nieuwe wijze de meest complexe en risicovolle gebiedsontwikkelingen beet te pakken. Inzicht krijgen en de juiste strategische keuzes maken is niet alles. Een nieuwe werkwijze vergt ook bestuurlijke durf, een verschuiving van plan- naar procesafspraken en van vroegtijdige zekerheden naar een gezamenlijke zoektocht naar haalbaarheid en integraliteit.

Wilt u meer meer weten over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019? Ga naar de website of volg de berichtgeving over congressen in het najaar.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *