Gezamenlijke zoektocht

De kracht van informatie wordt steeds sterker. Niet verwonderlijk dan ook dat big data inmiddels een buzzwoord is. Ook gemeenten verkennen de mogelijkheden die big data bieden om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld rondom de Omgevingswet of lokale bedrijvigheid. Om gemeenten te ondersteunen in die werkwijze verder te groeien, verkent KING de mogelijkheden onder de naam Verkenning Data Lab.

Big data-analyse helpt gemeenten op innovatieve wijze om te gaan met grote hoeveelheden data. Door verschillende datasets te koppelen en met innovatieve tools te analyseren, zijn inzichten te verkrijgen en zaken te ontdekken die met een individuele dataset waarschijnlijk niet zouden zijn gevonden: nieuwe informatie waarmee bestaande kennis verrijkt kan worden. Of waarmee meer actuele informatie voorhanden is. Dit stelt gemeenten in staat om het beleidsproces te innoveren en om real time feedback te krijgen over de effectiviteit van het beleid.

Interpretatie
Om gemeenten te ondersteunen in die datagedreven werkwijze, verkent KING de mogelijkheden onder de naam Verkenning Data Lab. De vraag die in de Verkenning Data Lab centraal staat, is hoe gemeenten gefaciliteerd kunnen worden om op een data gedreven manier naar beleids- en uitvoeringsvraagstukken te kijken. Het gaat daarbij niet alleen om het toepassen van big data-technieken en innovaties, maar ook om de analyse en de interpretatie die uit de nieuwe toepassingen gehaald kunnen worden.
‘Het is belangrijk dat gemeenten zelfstandig met big data aan de slag gaan en toe kunnen zien op wat er met de data wordt gedaan en hoe de analyse plaatsvindt,’ aldus Eric de Kruik, informatie-expert bij KING. ‘Dit heeft meerdere voordelen. Gemeenten kunnen hierdoor onder meer uitkomsten beter duiden door hun ervaring en kennis uit het veld.’ Ook kunnen zij beter inschatten welke onderwerpen en aspecten voor hen van belang zijn of voor hen van belang kunnen zijn in toekomstige beleids- en politieke overwegingen.
De Verkenning Data Lab biedt gemeenten de mogelijkheid om onderdeel te zijn van een gezamenlijke zoektocht. Gedurende het hele traject worden gemeenten begeleid in het doorlopen van vier verschillende fasen: van vraagverkenning en dataverkenning naar analyse en onderzoek om uiteindelijk te komen tot een data gedreven oplossing. Ook worden gemeenten in staat gesteld gebruik te maken van analyse- instrumenten en expertise op het gebied van data-analyse. De Kruik: ‘Om daar optimaal gebruik van te kunnen maken, hebben wij vanuit KING een samenwerkingsconvenant afgesloten met Jheronimus Academy of Data Science (JADS), een initiatief van Universiteit Tilburg, de TU Eindhoven, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant.’ 

Vier leerkringen
Op donderdag 8 september werd in ’s-Hertogenbosch de aftrap gedaan van de Verkenning Data Lab. Het aantal aanmelding overtrof de verwachtingen. De Kruik: ‘Om ervoor te zorgen dat alle aangemelde (twintig) gemeenten deel konden nemen aan de verkenning, is besloten om vier leerkringen samen te stellen op basis van geografische ligging en thema.’ Eén groep bestaat uit de gemeenten Oss, Helmond, Eindhoven, Schiedam en Hoorn en richt zich op lokale bedrijvigheid. Daarnaast zijn drie groepen op het thema Omgevingswet bezig. In Noord-Nederland zijn Hollands Kroon, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a., Heerenveen en Groningen gezamenlijk aan de slag. In Zuid-Holland vormen de gemeenten Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar samen een leerkring. En in Noord-Brabant werken de gemeenten Eersel, ‘s-Hertogenbosch en Breda samen aan het thema Omgevingswet.
Om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding op de Omgevingswet wordt ingestoken op een aantal mogelijkheden. ‘Zo kan dataverzameling en -analyse helpen om de grote variatie aan bestemmingsplannen onder te brengen in een integraal gebiedsplan. Een andere mogelijkheid is om beter te kunnen prioriteren bij vergunningverlening, toezicht en handhaving,’ zo schetst De Kruik. ‘Dit start met inzicht krijgen in de mate waarin momenteel de ruimtelijke regelgeving wordt nageleefd.’ Tot slot wordt gedacht aan een onderzoek om een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van de administratieve werkelijkheid van gemeenten door diverse (basis)registraties met gegevens over de leefomgeving te matchen met ander data binnen en buiten de gemeenten.
Als het gaat om het thema (lokale) bedrijvigheid is tot nu toe alleen op hoofdlijnen bekend hoe de sectorale branches zich in Nederland ontwikkelen. De Kruik: ‘Die indeling is vrij grofmazig en geeft niet alle informatie die nodig is om echt uitspraken te doen over kansen en mogelijkheden op de lokale bedrijvigheid. Met deze verkenning willen we door de koppeling van verschillende databronnen de daadwerkelijke diversiteit en kansrijkheid van de lokale bedrijvigheid verkennen. Op deze wijze wordt voorkomen dat aanliggende gemeenten op dezelfde soort bedrijvigheid gaat inzetten als de buurgemeenten. Door zicht in de diversiteit kunnen gemeenten in een bepaalde regio juist inzetten op branches die nog niet sterk vertegenwoordigd zijn. De arbeidsmogelijkheden kunnen vanuit die kennis beter aansluiten op toekomstige behoeften. Ook kan meer worden aangesloten op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de groei van het aantal ‘groene’ banen.’

Meer informatie?
Website KING – http://kinggemeenten.nl/secties/big-data/big-data

 

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *