Factum

Schakel tussen bedenkers en uitvoerders

Bij adviesbureau Factum is het sociale component altijd leidend. Als partner in wonen, zorg en welzijn houdt Factum zich bezig met alles rondom de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ‘Door als schakel te opereren tussen de theorie en de praktijk, zorgen we dat zowel de burger als de gemeente tevreden is.

Welk probleem moet worden opgelost? Dit is de centrale vraag in het onderzoek van Factum, aldus directeuren Hans Scholten en Jacqueline Bakker. ‘In het kader van de Jeugdwet kregen we onlangs een externe vraag voor uitbreiding van het reeds verstrekte persoonsgebonden budget,’ vertelt Bakker. ‘In ons onderzoek kijken we dan naar de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders of verzor- gers. Als de ouders of verzorgers beschikbaar en in staat zijn om de juiste ondersteuning te bieden en er geen financiële problemen zijn, dan is er ook geen reden om onder- steuning vanuit de Jeugdwet in te zetten. Een juiste toepassing van wet- en regelgeving, met daarbij een goede uitleg, zorgt bij ouders of verzorgers voor begrip voor het besluit. Vervolgens kan de gemeente de schaarse middelen inzetten waar deze nodig zijn.’

Beste oplossing
De zaak is exemplarisch voor de handelswijze van Factum: door goed mee te denken en maatwerk te leveren, slaat het adviesbureau een brug tussen bedenkers en uitvoer- ders van beleid. Als advies- en deta- cheringsbureau voor de publieke sector is Factum actief in alles wat te maken heeft met de Jeugdwet en de Wmo, zoals projectleiding, deta- chering, beleidsadvies, inkoop en contractmanagement en incompa- nytrainingen. ‘Wij zijn een schakel tussen de theoreticus en de uitvoer- der,’ legt Bakker uit. ‘We zijn niet zomaar een inkoper of een leveran- cier van consulenten en beleidsadviseurs. We hebben medewerkers met brede kennis van het sociaal domein van beleid tot uitvoering.’
Door deze kennis in te zetten onder- steunt Factum kwetsbare burgers, maar het bedrijf doet dat altijd in navolging van de gemeente. ‘Wij voeren uit wat in de wet of gemeente- lijke verordening staat,’ legt Scholten uit. ‘Je mag daarbij best kritisch zijn als consulent: is dit een wijze manier waarop we werken? Maar we moeten de wetgever wel volgen. Maar we hebben altijd contact met de burger, om samen te kijken wat in een specifiek geval de beste oplossing is.’ Met alle decentralisaties en bezui- nigingen op de zorg kan het lastig lijken apolitiek te blijven, maar Factum doet dat wel. ‘Beleid is politiek gekleurd, maar uitvoering is dat niet,’ zegt Scholten. ‘Als bedrijf willen wij ook niet politiek redeneren. Wij kijken wat nodig is en wettelijk gezien gecompenseerd moet worden aan de burger.’ Politieke keuzes hebben natuurlijk wel consequenties voor het werk van Factum, beaamt Bakker. ‘Wetgeving is ons kader. De sport is om daarmee op zo’n manier mee om te gaan dat wij de kwetsbaren in de samenleving toch iets kunnen bieden. Wij willen onze ogen niet sluiten voor de groep die niet zelfredzaam is in de samen- leving, die je altijd zult hebben. Als beschaafd land dien je menswaardig met die kwetsbare groep om te gaan.’

Kwetsbare groepen
Beleid mag dan ook nooit ten koste gaan van het belang van de burger. Het wil nog wel voorkomen dat beleid en uitvoering niet goed op elkaar aansluiten. ‘Stel dat een gemeente de doelstelling heeft om te bezuinigen,’ schetst Scholten. ‘Dan kun je dat puur doelmatig benaderen, maar je kunt ook in gesprek gaan met alle spelers, hen deelgenoot maken. Wat is er nodig voor welke situatie? Eerst stond bijvoorbeeld in verordeningen dat jaarlijks preventief onderhoud nodig was op alle voorzieningen. Bij een scootmobiel is dat misschien logisch, maar bij veel andere voorzieningen is het volstrekt onnodig. Dan kijken we dus, met gemeente en burger, wat er in de praktijk nodig is, en daar passen we vervolgens de uitvoering op aan.’
Ook buiten de officiële werkzaam- heden om probeert Factum een steentje bij te dragen. Jaarlijks publi- ceert het een themanummer over een op dat moment actueel maat- schappelijk thema, gerelateerd aan het sociaal domein. Zo gaat de editie van 2018 over het persoonsgebonden budget en keuzevrijheid en de editie van 2019 over kwetsbare groepen in de samenleving. ‘In Nederland is het voor, laten we zeggen, 85 à 90 procent van de mensen goed geregeld,’ schat Scholten. ‘De groep die daarbuiten valt, geven we met zo’n themanummer een platform. Dat valt buiten ons verdienmodel, maar we vinden het ontzettend belangrijk om te laten zien aan opdrachtgevers: dit speelt er, heb daar oog voor.’

Teruggeven
Daarnaast wil Factum in de eigen organisatie het goede voorbeeld geven. ‘Wij proberen een stukje van wat we verdienen in de maatschappij terug te stoppen in de juiste dingen,’ legt Scholten uit. ‘De kunst aan de muren van ons kantoor en de koffie- kopjes zijn gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking of door mensen met een psychische stoornis. Bij relatiegeschenken kijken we naar: wie is de maker. En onze mobiliteit is zo duurzaam mogelijk.’ In de huidige crisis groeit de groep kwetsbaren in de samenleving naar verwachting. ‘Wij vinden de anderhalvemetersamenleving al moeilijk; maar denk eens aan mensen die de beperking minder goed begrijpen en minder beweegruimte hebben,’ zegt Scholten. ‘Voor hen is het pas echt zwaar. Het is daarom des te urgenter dat we goed voor kwetsbare mensen blijven zorgen.’

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *