iSamenleving: Grip op gegevens

Lees hier de special iSamenleving: Grip op gegevens

TWEEDE KAMER NOG LANG NIET SMART – Digitalisering is voor Tweede Kamerleden een lastig onderwerp. Ze ontberen kennis en schrikken terug voor de technische kanten ervan. De Tijdelijke commissie Digitale toekomst heeft in kaart gebracht hoe de Kamer meer grip kan krijgen op digitale ontwikkelingen. Een interview met voorzitter Kathalijne Buitenweg.

GEGEVENSUITWISSELING ZORG – Elektronische uitwisseling van gegevens vindt nog maar beperkt plaats in de zorg. Met als gevolg: zorgprofessionals zijn te veel met administratieve taken bezig en minder met hun patiënten. De nieuwe Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg kan daar verandering brengen.

INFORMATIETHUISHOUDING – Niet eerder is er zo veel informatie geweest, maar we gaan er nog niet goed mee om. Zeker nu ambtenaren noodgedwongen thuiswerken, is een goede informatiehuishouding van essentieel belang. Met praktische tips ondersteunt RDDI overheidsmedewerkers om hun zaken op orde te houden.

IDA – Met de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA) bundelen provicies de krachten om digitalisering in te zetten voor de publieke zaak. Bij vrijwel elk maatschappelijk vraagstuk kan digitalisering hulp bieden, en de provincie is bij uitstek het bestuursorgaan om dit vorm te geven.

TOZO – Wigo4it geeft samen met gemeenten vorm aan de Tijdelijke overbruggingsrege- ling zelfstandig ondernemers (Tozo), waarmee financiële steun wordt verstrekt aan ondernemers die door de coronacrisis in moeilijkheden komen. ‘We moeten anders gaan kijken naar het domein werk en inkomen.’

DIGITALE INCLUSIE – De samenleving wordt steeds digitaler. Maar voor sommige mensen gaat dat te snel. Aan de overheid de taak om digitale inclusie te bevorderen. Helaas blijken ambtenaren niet altijd goed te weten wat digitale inclusie is. Bovendien is een meerderheid niet (goed) op de hoogte van de wettelijke verplichtingen op dit terrein.

KRITISCH DENKEN – Technologische ontwikkelingen lijken de wereld te overdonderen. Overheden spelen hierin een bijzondere rol. Soms is dat lastig, want er is geen blauwdruk hoe de overheid met technologie moet omgaan. Waar deze tijd om vraagt is kritisch denken, zegt toekomstdenker en wetenschapsjournalist Peter Joosten.

Delen