Dialoogtafel Groene overheid

Op dinsdag 20 juni organiseerde uitgever Publiek Denken in samenwerking met platform O een dialoogtafel over de groene overheid.

We hebben de stip op de horizon bepaald: het huidige kabinet wil een perspectief schetsen voor een toekomstbestendig duurzaam Nederland, ook voor toekomstige generaties. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn en moeten grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt, zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er in 2050 nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van de sociale en fysieke leefomgeving en de gezondheid voorkomen.

Om deze doelstellingen te behalen, de energietransitie te versnellen en ons aan te passen aan het veranderende klimaat zijn inspanningen nodig vanuit overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de inwoners in Nederland.

 Vanzelfsprekend spelen gemeenten, provincies en rijksoverheid een belangrijke rol in het faciliteren van deze verduurzaming. Dat doen ze onder andere met ondertekening van een manifest waarmee ze zich verplichten scherpere eisen te stellen aan duurzame inkoop, omdat veel gemeenten ondanks veelbelovende initiatieven nog niet voldoen aan de gestelde norm om vanaf 2015 voor 100 procent duurzaam in te kopen. Ook verduurzaming van maatschappelijk vastgoed (sociale woningbouw, overheidsgebouwen, sporthallen, et cetera) wordt een noodzaak om tegemoet te komen aan de afgesproken klimaatdoelstellingen.  Met de Nationale klimaatadaptatiestrategie en het rijksbrede programma Nederland circulair in 2050 speelt de overheid een aanjagende en deelnemende rol in het vervullen van de duurzaamheidsambities.

In de dialoogtafel willen we met elkaar in gesprek over hoe we onze doelstellingen moeten behalen. Zitten we op de juiste koers? Welke stappen moeten er worden ondernomen? Hoe kunnen rijk, regionale en lokale overheden elkaar versterken? Op welke wijze kunnen we burgers en bedrijfsleven, die zelf ook initiatieven ontplooien en uitrollen, faciliteren? We gaan op zoek naar antwoorden samen met de volgende panelleden: 

  • Gespreksleiding: John Dagevos, algemeen directeur Telos, Brabants centrum voor duurzame ontwikkeling

  • Stephan Brandligt, wethouder Werk, Duurzame ontwikkeling en Beheer van de stad bij de gemeente Delft;
  • Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse bij universiteit Wageningen;
  • Jan Nieuwenhuis, voormalig directeur Groene Groei bij het ministerie Economische Zaken;
  • Meindert Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving bij het ministerie van Economische Zaken;
  • Marjolein Demmers, directeur De Groene Zaak;
  • Marc Pruijn, programmaleider Circulaire Economie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het debat is terug te kijken via Facebook van @PubliekDenken

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *