nieuws

Bovenmatige bezoldigingen in de publieke en semipublieke sector nemen af

De naleving op de Wet normering topinkomens (WNT) is onverminderd groot. Nieuwe benoemingen moesten al sinds 2013 aan WNT-normen  voldoen. Vanaf 1 januari 2017 zet de trend zich door, doordat volgens het overgangsrecht nu ook de eerste zittende bestuurders terug moeten in hun salaris. Daarnaast worden stappen gezet om de werking van de wet verder te verbeteren. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de WNT-jaarrapportage 2015 en de WNT-voortgangsbrief die hij vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bijna 5.900 instellingen hebben de bezoldigingsgegevens van 37.000 functionarissen over 2015 gemeld bij het verantwoordelijke ministerie. In totaal ontvingen 1.224 leidinggevende topfunctionarissen en 109 toezichthoudende topfunctionarissen een bezoldiging hoger dan de norm, waarbij het overgangsrecht van toepassing is. In 17 gevallen is een overtreding geconstateerd, die door de WNT-toezichthouders worden onderzocht.

Percentage leidinggevenden boven norm blijft in 2015 gelijk, percentage toezichthouders daalt

14% Van de leidinggevende topfunctionarissen zit boven de norm. Dat percentage is even hoog als in 2014. Het  percentage bezoldigingen van toezichthoudende topfunctionarissen is sterk gedaald van 18 in 2014 naar 1 in 2015.

Ontwikkeling WNT volgens verwachting

De cijfers bevestigen het beeld van de afgelopen jaren dat de wet in ruime mate wordt nageleefd. Het percentage overschrijdingen ontwikkelt zich zoals verwacht door de verlaging van het bezoldigingsmaximum naar 100 procent van het ministersalaris  en vanwege afspraken bij nieuwe benoemingen over bezoldigingen binnen die norm. Het aantal uitzonderingen op de norm is zeer beperkt. Overtredingen maken WNT-instellingen veelal na een eerste aanmaning ongedaan, zonder dat er meer formele maatregelen nodig zijn. De neerwaartse trend zal zich met de eerste afbouw van het overgangsrecht vanaf 2017 verder doorzetten, omdat dan ook de eerste zittende bestuurders terug moeten in salaris.

De komende periode zullen er nog verschillende stappen worden gezet. Via het wetsvoorstel Evaluatiewet WNT wordt geregeld dat de administratieve lasten en uitvoeringskosten voor instellingen die onder de WNT vallen, worden verminderd. Voor kleine semi publieke instellingen wordt een volledige vrijstelling mogelijk. Bovendien worden routes voor wetsontwijking de pas afgesneden.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *