nieuws Bestuurskracht

Nog te weinig actie om de wooncrisis op te lossen

Het rijk, gemeenten en woningcorporaties moeten meer doen om de wooncrisis op te lossen. Het rijk moet partijen richting geven door duidelijke afspraken te maken over prestaties en doelstellingen op lokaal en regionaal niveau. Daarvoor pleit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het advies Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties.

Voor gemeenten stelt de Rli een flink aantal wettelijke verplichtingen voor. Zo moet wettelijk worden vastgelegd hoeveel sociale huurwoningen er dienen te komen. Gemeenten moeten hierbij verplicht zorgen voor voldoende ruimte om te bouwen.

Volgens de Rli moet minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ingrijpen als gemeenten te weinig huurwoningen bouwen. Daarom adviseert de raad om de Wet regie volkshuisvesting zo aan te passen, dat de minister de bevoegdheid krijgt om naast woningcorporaties ook bij gemeenten het nakomen van afspraken kan afdwingen.

In diverse gemeenten vindt momenteel een discussie plaats over de vraag of ook marktpartijen ‘sociaal’ kunnen bouwen en exploiteren. Als het zover komt, is het volgens de Rli van belang om scherp te formuleren aan welke criteria moet worden voldaan om te spreken van een sociaal aanbod.

Woningcorporaties en gemeenten zijn sterk afhankelijk van elkaar bij het oplossen van het tekort aan betaalbare woningen. Gemeenten moeten in dat proces vaak grondeigendom overdragen en zorgen dat de procedures van de Omgevingswet worden nageleefd. De bijdrage van gemeenten aan de prestaties van woningcorporaties is volgens het advies cruciaal, terwijl daarover niets is vastgelegd in wettelijke voorschriften. Daarbij blijft het onduidelijk hoe de lokale afspraken bijdragen aan het halen van de nationale doelstellingen.

De oorzaak van de wooncrisis is de decentralisatie die in 2011 is ingezet vanuit de rijksoverheid, aldus de Rli. Door de decentralisatie hebben gemeenten taken overgenomen van de rijksoverheid. Daardoor is de verantwoordelijkheid voor de bouw van huurwoningen bij de gemeente komen te liggen. Het rijk heeft de afgelopen jaren geen nationale doelstellingen gehanteerd in het woonbeleid. Hierdoor werd het bepalen van lokale en regionale woondoelen overgelaten aan provincies en gemeenten. De raad constateert dat hiermee onvoldoende kaders zijn gegeven aan het lokale en regionale beleid en niet scherp is bepaald aan welke doelen gemeenten, provincies en woningcorporaties moeten bijdragen.

Verder stelt de raad dat het beleid van de afgelopen jaren heeft geleid tot veel minder investeringen en een halvering van de nieuwbouw, tot huurverhogingen, en tot een afname van de veerkracht van buurten.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *