nieuws Groene overheid

De staat van ons water

De afgelopen decennia is de waterkwaliteit in Nederland verbeterd, maar het wordt een uitdaging om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water te halen. Dat staat in de rapportage de Staat van Ons Water 2021 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Unie van Waterschappen, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De Nederlandse watersector staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, waterkwaliteit en waterveiligheid, blijkt uit het rapport. Het tempo waarin de aarde opwarmt neemt steeds sneller toe en de verwachte zeespiegelstijging is licht naar boven bijgesteld. De komende jaren krijgen we bovendien steeds meer te maken met extreme weersomstandigheden. Dit stelt hogere eisen aan ons watersysteem en de infrastructuur.

Ondanks de vooruitgang in de laatste jaren blijft onze waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Schoon grond- en oppervlaktewater is een randvoorwaarde voor goede bodemkwaliteit en een gezonde leefomgeving. De waterveiligheid en -kwaliteit staan momenteel onder druk. Willen we dat oplossen, dan staan we voor ingrijpende ruimtelijke keuzes, aldus de opstellers van het rapport. Water en bodem moeten volgens hen leidend worden voor het omgevingsbeleid. Daarbij is goede samenwerking met alle betrokkenen cruciaal, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Het doel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is om in 2027 chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater te hebben. Om ervoor te zorgen dat gevaarlijke en chemische stoffen niet in het water terecht komen, vragen de waterschappen het kabinet om strakke regelgeving en handhaving voor de industrie. Het gaat hierbij om medicijnresten, microplastics, zware metalen en Zeer Zorgwekkende Stoffen. De Unie van Waterschappen pleit samen met de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) voor een totaalverbod op PFAS.

Om de waterkwaliteit te verbeteren investeren de waterschappen onder andere in betere en efficiëntere zuivering van rioolwater. De Unie van Waterschappen vindt dat de landbouw, industrie en het rijk hieraan moeten bijdragen. Daarom pleit het voor landelijke afspraken die het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen verder terugdringen.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *