nieuws Publieke professional

De Top 12 finalisten

Voor de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar werden meer dan vierhonderd ambtenaren genomineerd en meer dan 15.000 stemmen uitgebracht. Maar wie zijn de finalisten die zijn doorgedrongen tot de Top 12? En waarom vinden ze zelf dat ze in die Top 12 thuishoren?

2. Monique Janssen: Geen dikke beleidsnota’s, maar doen!
Senior beleidsmedewerker Openbare orde en veiligheid bij de gemeente Venray

‘Ik zie het als mijn opgave om partners aan te spreken, vast te pakken en in hun kracht te zetten. Veel van mijn inzet is onzichtbaar, omdat het zich juist richt op het voorkomen van problemen. Zo ga ik in gesprek met inwoners, die zich soeverein verklaren. En toen een landelijk bekende zedendelinquent in Venray werd ondergebracht, hebben we door intensieve samenwerking binnen het scenarioteam de onrust tijdens zijn verblijf tot een minimum weten te beperken.’

‘Natuurlijk zijn er zichtbare initiatieven. De dood van Anne Faber riep in ons kernwinkelgebied een gevoel van onveiligheid op bij middenstand en horeca door de aanwezig van de vele ggz-patiënten (mensen met verward gedrag). In samenspraak met de Venrayse winkeliers, horeca-exploitanten, zorginstellingen, politie en overige betrokkenen hebben we succesvol geëxperimenteerd met een centrum-ondersteuner. Deze schiet voortaan te hulp als mensen in het gebied verward of onbegrepen gedrag vertonen. Dit initiatief is opgepikt door Alzheimer Nederland en heeft een plek gekregen in de Inspiratiewijzer dementie van ZonMw. Het Flying Squad Team dat is opgericht met de gemeenten Land van Cuijk en Nijmegen en zich concentreert op overlast gevende (illegale) asielzoekers krijgt nu landelijke aandacht.’

‘Ik schaak op vele verschillende borden. Voor een goed resultaat ben ik afhankelijk van de inzet, medewerking en expertise van onze inwoners, van mijn collega’s binnen het gemeentehuis en van partners binnen het zorg- en veiligheidsdomein, lokaal, regionaal en zelfs nationaal. Ook een bestuur met lef en management dat vertrouwen geeft, is onontbeerlijk. Mijn wens is dan ook om juist hen in de spotlight te zetten!’

3. Hannah Smet: Vereenvoudiging en verbetering
Beleidsmedewerker Strategie en Externe Betrekkingen bij de Sociale Verzekeringsbank

‘De SVB is een heerlijke plek om te werken als bestuursadviseur. Er werken zoveel betrokken collega’s. Ik leer op deze plek nog elke dag over hoe de sociale zekerheid in de praktijk werkt. Mijn Haagse ervaring als belangenbehartiger voeg ik toe om signalen te agenderen: niet alleen als knelpunt, maar voorzien van een uitvoerbaar voorstel dat past in een politieke en bestuurlijke context. Die trajecten kosten tijd, energie, en veel geduld maar we werken zo gestaag aan vereenvoudiging en verbetering voor mensen. Extra bijzonder is dat je als publieke dienstverlener gelijk voor een grote groep mensen het verschil kunt maken.’

‘De knelpuntenbrief is een mooi en nieuw instrument voor de uitvoering. We brengen hierdoor knelpunten in wet- en regelgeving niet alleen onder de aandacht van het departement maar ook rechtstreeks bij de Tweede Kamer. We werken aan vereenvoudiging, verbetering en vertrouwen. Stap voor stap, samen met beleid en politiek.’

4. Hanneke Kloosterboer: Menselijk contact centraal
Beleidsadviseur Waterveiligheid bij waterschap Aa en Maas.

‘Jij maakt werken leuk, zei mijn collega toen ze me vertelde dat ze me had genomineerd. Dat voelde als een prachtig cadeau. Mijn kernwaarden zijn namelijk samenwerken, positiviteit en oog voor een ander. Die komen perfect samen in haar uitspraak.’

‘Werken bij het waterschap begon voor mij inhoudelijk gedreven. Ik had (en heb) er behoefte aan om de wereld een stukje beter te maken. In mijn functie als beleidsadviseur Waterveiligheid mag ik werken aan het beschermen van bijna 300.000 inwoners tegen overstromingen. Zeker met de huidige klimaatverandering is dit een belangrijke opgave. Het voelt heel gaaf als dat ook lukt, zoals tijdens het hoogwater vorig jaar waarin ik directie en bestuur heb geadviseerd. De secretaris-directeur noemde mij toen “een baken van rust”. Als het spannend wordt dan houd ik overzicht en geniet van wat er onder druk mogelijk is.’

‘Het heeft de band met mijn collega’s nog meer verdiept. Naast waterveiligheid is ook biodiversiteit een speerpunt in de beheer- en onderhoudsplannen die ik maak met input van collega’s. Dit is noodzakelijk, want de natuur staat flink onder druk. Op de 180 km waterkeringen van waterschap Aa en Maas bieden we hier zo veel mogelijk ruimte voor.’

‘Mijn werk vraagt om inhoudelijke kennis, maar nog veel meer om menselijke verbinding. Door regelmatig mee te gaan op inspectie ken ik de dijk goed en zie ik ook de mens achter de dijkbeheerder. Door oprechte vragen te stellen en zonder oordeel naar hun persoonlijke verhaal te luisteren vertrouwen ze mij. Ik kan ze daardoor stimuleren om zo veel mogelijk uit hun werk, maar vooral ook uit hun leven, te halen. Dat geeft mij veel voldoening. In het leven draait het uiteindelijk om menselijk contact en elkaar helpen!’

5. Colinda Prins: Oren en ogen van Utrecht
Weginspecteur bij Provincie Utrecht

‘Ik werk met heel veel plezier als weginspecteur bij de provincie Utrecht met een geweldige groep mannen. Met oog voor de omgeving breng ik mijn actieve houding en gezellige karakter mee op de werkvloer. Door mijn inzet en doorzettingsvermogen ben ik bekwaam in mijn werk en als ik het niet weet, dan vraag ik het of zoek ik het zelf uit. Jezelf daarbij kwetsbaar durven op te stellen is mij niet vreemd.’

‘Bewoners en weggebruikers weten mij te vinden als ik mijn inspectierondes maak om de wegen en de fietspaden veilig te houden. Als er sprake is van een incident, dan probeer ik de weggebruiker daarbij zo veel mogelijk gerust te stellen. We willen een veilige werkplek voor iedereen, niet alleen voor onze ketenpartners als hulp- en bergingsdiensten, maar ook voor wegwerkers. Ik wijs hen er met regelmaat op dat het veiliger kan en moet, juist voor hun eigen veiligheid. Helaas wordt dat niet altijd gewaardeerd.’

‘Toen vorig jaar in juni de valwind door Leersum raasde was het mijn rol – ik was net bij de provincie gestart – om in het CoPi (Commando Plaats Incident) plaats te nemen om samen met de vertegenwoordigers van de hulpdiensten de gevolgen te managen. Het extreme weer als gevolg van de klimaatverandering zal steeds meer impact hebben op het werk van de provincie en dus ook op onze wegen. Ik durf gerust te stellen dat er niemand is die de wegen in mijn rayon zo goed kent als ik en juist daarom wil ik een belangrijke rol spelen bij de afhandeling van klimaatgerelateerde incidenten en rampen.’ ‘De combinatie van mijn beroep en houding maakt dat ik een positieve invloed heb op mijn omgeving en daar ben ik eerlijk gezegd best trots op!’

7. Erik Saaman: Gezamenlijke ontdekkingstocht
Programmamanager Open op orde (Open NA Orde) bij het Nationaal Archief

‘Ik ben ooit bij toeval bij het Nationaal Archief beland, van huis uit ben ik namelijk informaticus. Tot mijn verrassing leek het archiefvak meer op dat van mij dan ik had verwacht. Wat mij opviel: het archiefvak had veel moeite om de transitie naar de digitale tijd te maken. Met mijn achtergrond en aanpak bleek ik heel goed in staat om de archiefwereld mee te nemen in de digitale wereld.

En omgekeerd de digitale wereld mee te nemen in het belang en de betekenis van archivering. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en implementeren van de concepten duurzame toegankelijke overheidsinformatie en archiveren by design. Daarmee heb ik eraan bij kunnen bijdragen dat deze twee werelden elkaar hierdoor steeds beter begrijpen en samenwerken.’

Wat houdt archiveren by design in? Het betekent: archiveren doe je niet meer achteraf zoals met papier, maar vooraf. Al bij het ontwerpen van processen en systemen maak je afspraken over informatiebeheer. Zodat de informatie duurzaam toegankelijk is en blijft.’

‘Mijn aanpak is zowel inhoudelijk als procesmatig. Met alleen een inhoudelijke visie kom je nergens als je niet weet hoe deze te realiseren. Met alleen een degelijk proces kom je nergens als je niet weet waar je naartoe wilt. Veranderen is een gezamenlijke ontdekkingstocht met veel obstakels, omwegen en doodlopende steegjes. Ik zie mijzelf als de reisleider die de deelnemers mobiliseert en inspireert, en die zelf vooropgaat.’

‘Als overheid moeten wij de komende jaren hard aan de slag om informatie duurzaam toegankelijk te maken. Daarin hoop ik zoveel mogelijk mensen op weg te helpen, zoveel kennis te delen, en een groot verschil te realiseren. Zodat iedereen over de informatie kan beschikken die hij nodig heeft. Als basis voor een betrouwbare, open overheid.’

8. Richard Addae: Respectvolle omgangsvormen
Adviseur Beveiliging bij het ministerie van VWS

‘Ik beschouw mijzelf een gelukkig persoon omdat collega’s mij hebben genomineerd voor deze verkiezing. De enthousiaste reacties van mijn netwerk op de zin “Iedereen heeft een Richard nodig in het team” en het halen van de Top 12 beschouw ik absoluut als erkenning voor de ontwikkeling die ik de afgelopen negen jaar bij de ministeries JenV, BZK en VWS heb doorgemaakt. Als ik zie hoe VWS’ers die ik heb leren kennen te werk gaan, dan ben ik niet de enige die het verdient om genomineerd te worden.’

‘Waarom ik een goede ambtenaar ben? Ik geef veel om, en ik geef veel voor mijn werk. Door mijn flexibele houding en mijn betrokkenheid bij het werk van collega’s kan ik hun taken gemakkelijk waarnemen. Ik ben scherp op de inhoud en denk vooraf na of het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Ik besteed ook aandacht aan de relatie met mijn omgeving. Met de nodige humor probeer ik zaken in het juiste perspectief te plaatsen om samen vooruit te komen. Ik zou graag leuke anekdotes willen delen, maar ik kan daar gezien de aard van mijn functie weinig over vertellen.’

‘Mijn ambtenaarschap koppel ik aan de maatschappelijke opgave om de verharding van de samenleving tegen te gaan door het nastreven van respectvolle omgangsvormen, gelijkwaardigheid en wederzijds begrip. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het beleid waar ik binnen VWS aan bijdraag over hoe we omgaan met ongewenste uitlatingen, waaronder bedreigingen, richting ambtenaren van VWS. Daarnaast zet ik mij in voor diversiteit en inclusie. Als ambassadeur binnen het ministerie ga ik bijvoorbeeld hierover het gesprek aan met collega’s en denk ik mee over de richting van VWS en initiatieven binnen de organisatie.’

‘Misschien heeft iedereen een Richard nodig in het team, maar het zijn de collega’s die mij mede hebben gevormd.’

9. Adriaan Tempert: Seksueel gezond Amsterdam
Manager en teamleider GGD Amsterdam

‘Eervol en trots zijn woorden die beschrijven hoe het voelt om teammanager van het leukste en grootste centrum voor seksuele gezondheid (CSGA) van Nederland te mogen zijn. Onze missie is een seksueel gezonder Amsterdam. Onze CSG-soapolikliniek staat voor diversiteit en inclusiviteit en zet zich dagelijks in om de seksuele gezondheid van alle Amsterdammers te vergroten.’

‘Ik ben een veelzijdige, gemakkelijk benaderbare manager die goed op de hoogte is van wat er leeft onder zowel onze medewerkers als cliënten. Om feeling te houden met de praktijk zie ik wekelijks nog cliënten. Ons team van tachtig personen is zeer divers; we willen immers een afspiegeling zijn van onze klanten.’

‘Ik heb een goed oog voor innovatie en neem iedereen daarin mee om zo het beste resultaat te bewerkstelligen. Zo is onder mijn leiding de grootste logistieke verandering in de geschiedenis van het CSGA gerealiseerd en hebben we snel en efficiënt op plotseling opkomende virussen gereageerd.’

‘Het is belangrijk dat medewerkers en cliënten zich veilig voelen in een prettige (werk)omgeving. Daarom heb ik aandacht voor het welzijn van ieder individu en benut de individuele kwaliteiten. Ik faciliteer, geef vertrouwen, complimenteer, reflecteer op functioneren en toon betrokkenheid. Geen enkel mens is hetzelfde en hoeft hetzelfde
te kunnen. Het gaat erom dat we gezamenijk ons doel halen: een seksueel gezonder Amsterdam!’

10. Claire Zalm: #WerkenaanveiligBZ
Directeur Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken

‘Mijn werk is vaak in het nieuws; oorlog in Oekraïne, de val van Kaboel en de COVID-crisis. Zaken met impact op Nederland. Verschillende botsende meningen over vluchtelingen, zorgplicht voor mensen die voor Nederland gevaarlijk werk hebben gedaan en de aanpak van COVID stonden in de krant. In het oog van deze stormen, geef ik met succes leiding aan de Crisisorganisatie. Daarbij is verbinding met onder andere de ministeries van AZ, VWS en Defensie cruciaal maar ook met IND en COA. Het onafhankelijke oordeel van extern onderzoek door Crisisplan was positief. Wat we bereikten met de beperkte bezetting van het Crisisteam noemden ze “een klein wonder”.’

‘Niet alles ging goed (zoals in elke crisis) en de media waren soms snoeihard, maar ook dat hoort erbij. Als je in de storm wilt werken, moet je als ambtenaar ook tefal op je schouders hebben. Derk Boswijk, CDA-Kamerlid, stelde een aantal van de 500 Kamervragen die we tijdens de Kaboelcrisis kregen. Hij liet recent weten, achteraf te zien, hoe moeilijk de Kamer het tijdens een crisis soms kan maken. Hij liet ook weten nu op mij te stemmen.’

‘Online lezen we ook over beïnvloeding van statelijke actoren en spionagedreiging. Technische ict-maatregelen helpen deels. De mens is uiteindelijk bepalend. Ik trek daarom het rijksbrede awarenessprogramma, omdat BZ andere ministeries goed kan helpen.’

‘Voor mijn werk reis ik bijvoorbeeld naar Afghanistan, Irak, Libië en Rusland om zeker te stellen dat collega’s hun werk (fysiek) veilig kunnen doen. Maar niet alleen fysiek veilig werken, vind ik belangrijk. Wekelijks lezen we over onveilige werkomgevingen en de impact daarvan. Dit is een thema waar ik al lang voor sta. Niet alleen schrijf ik erover onder #werkenaanveiligBZ en probeer ik daarmee het publiek en collega’s te beïnvloeden, ik probeer er ook zelf alles aan te doen. Practice what you preach!’

11. Martin Peddemors: Mensenmens
Medewerker basis vraagbeantwoording bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

‘Als medewerker klantcontact spreek ik dagelijks relaties die van ons afhankelijk zijn. In die gesprekken merk ik steeds vaker het negatieve sentiment in de samenleving. Dat de overheid niet te vertrouwen is en alles verkeerd doet. Ik wil graag het tegendeel bewijzen door een luisterend oor te bieden en relaties verder te helpen. Dat verder helpen stopt niet altijd als ik de telefoon ophang. Soms is er meer nodig dan een gesprek. Bijvoorbeeld als processen, communicatie en gebruiksvriendelijkheid verbeterd kunnen worden. Daarom ga ik regelmatig in gesprek met andere afdelingen. Zo heb ik onder andere kunnen zorgen voor: beter vindbare informatie door verplaatsingen en toevoegingen voor de website voor te stellen; grotere gebruiksvriendelijkheid door aanpassingen in formulieren; meer transparantie door gegevens zichtbaar te maken in het digitale dossier van relaties; sneller en goedkoper uitlenen (leasen) van productierechten. Dankzij mijn aanbevelingen en vasthoudendheid is het proces veranderd.’

‘Als ik zo opsom wat ik heb bereikt, ben ik daar erg trots op. Toch ben ik niet het type om van mezelf te zeggen dat ik iets bijzonders doe. Al heeft de nominatie Ambtenaar van het Jaar me laten inzien dat dat wel zo is. Ik geniet van die erkenning en hoop dat mijn constante inzet voor de relaties beloond wordt met de titel Ambtenaar van het Jaar. Maar ongeacht de uitslag, ik blijf wie ik ben: Martin Peddemors, een mensenmens die zich blijft inzetten voor de relaties en een excellente dienstverlening.’

12. Anton Bal: Maak het samen mogelijk met plezier
Manager Informatieproducten bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

‘Met focus en humor geef ik bij DUO leiding aan de afdeling Informatieproducten, waar een zeventigtal hoog tot zeer hoogopgeleide medewerkers werkt. Verschil maak ik door richting te geven, te luisteren en open te staan voor de ander. Gedreven, betrokken en verbindend zet ik koers in de richting van een datagedreven afdeling. Ik ben ervan overtuigd dat we door het verrijken van de data het verschil maken voor beleid, het onderwijs en de samenleving.’

‘Vraagstukken als kansengelijkheid, armoede en vroegtijdig schoolverlaten hebben onze aandacht. Zo ontwikkelden we een dashboard gelijke kansen, monitoren we de voortgang van het Nationaal Plan Onderwijsachterstanden en houden we ons bezig met de effecten van de oorlog in Oekraïne voor het onderwijs.’

‘Creatief en innovatief, met nieuwe ideeën komen, dat is onze toekomst. Zo experimenteren we met synthetische data. Het is gaaf hoe verschillende generaties binnen mijn afdeling elkaar hierin versterken. Corona heeft geleid tot nieuwe werkwijzen, met digitale conferenties. Het creëren van sfeer en verbinding lukte verrassend goed, juist door de techniek. Nu ontmoeten we elkaar weer op onze Hoftorendagen, waar kennisdeling centraal staat. Hoe leuk is het dan om onconventioneel een potje tafeltennis te spelen ter afwisseling van het vele beeldschermwerk.’

‘Met de nieuwste (datascience) technieken bouwen we aan een data- en onderwijskennis- netwerk als essentiële schakel voor de beleids- voorbereiding en de beleidsevaluatie. Samen met beleidsdirecties, onderwijsinstellingen, en andere partners wil ik mijn droom waarmaken. Ik zoek en vind paden met ups en downs, maar met een grom en een grap weet ik te relativeren en door te gaan. Mijn motto: maak het samen mogelijk met plezier.’

*Zie hier de volledige Top 100 van de Publiek Denken Ambtenaar van het Jaar 2022.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *