21 apr 2022

Dag van de Financiële Verhoudingen

In Nederland bestaan verschillen op het punt van de zogeheten smalle en brede welvaart tussen regio’s. Sommige regio’s worden meer dan gemiddeld geconfronteerd met de nadelige effecten van economisch activiteiten, zoals aantasting van natuur en milieu, congestie, criminaliteit en woningnood. Andere gebieden hebben te maken met een lagere economische groei, met relatief veel mensen buiten het arbeidsproces, een laag inkomen en opleidingsniveau.

Die ervaren en feitelijke regionale ongelijkheden kunnen ertoe leiden dat centrum en periferie tegenover elkaar komen staan. Dat is ongewenst, zeker in het licht van de energietransitie, de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, de stikstofproblematiek en de economie. Vraagstukken die stuk voor stuk urgent zijn vanuit het perspectief van Nederland als geheel, maar die tegelijk de relatie tussen grootstedelijke en landelijke gebieden verder onder druk kunnen zetten.

Binnen de financiële verhoudingen geldt als uitgangspunt dat decentrale overheden bij een gelijke belastingdruk in staat moeten zijn een gelijkwaardig voorzieningencapaciteit te realiseren. Daarnaast zijn er landelijke opgaven die regionaal verschillend uitpakken of om een regionale aanpak vragen. De centrale vraag is hoe binnen de bestuurlijke en financiële verhoudingen vorm te geven aan de verschillen in regionale opgaven, gezien de regionale verschillen in economische of brede welvaart.

Essaybundel
Ter voorbereiding van de Dag van de Financiële Verhoudingen heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een aantal wetenschappers en deskundigen gevraagd in een essay hun licht te laten schijnen op diverse financiële vraagstukken rond het genoemde thema. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende sprekers reflecteren op deze essays. Als deelnemer krijgt u de essaybundel ter voorbereiding ruim een week van tevoren per e-mail toegestuurd.

De bijeenkomst vindt plaats op 21 april 2022. Begin maart volgt meer informatie over het programma.

Delen

Reageer

*

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *